Informacje dla akcjonariuszy dotyczące dematerializacji akcji
„Szpitale Polskie” S.A.

 1. Dane spółki:
  „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000313329
  adres: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
  NIP: 9542642610
  REGON: 240955256
 2. Akcjonariat (akcjonariusze):
  1. Kapitał zakładowy:
   • wysokość kapitału zakładowego: 29.877.880,00 złotych
   • wysokość kapitału wpłaconego: 29.877.880,00 złotych
  2. Dematerializacja akcji:
   • wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) akcje w spółkach akcyjnych od 01.01.2020r. będą mieć formę elektroniczną; tym samym po 31.12.2020r. akcje w formie dokumentu stracą ważność;
   • w konsekwencji najpóźniej do 31.12.2020 r. akcjonariusze spółki „Szpitale Polskie” S.A. są zobowiązani złożyć w siedzibie spółki wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną i wpisane do rejestru akcjonariuszy;
   • złożenie dokumentów akcji w siedzibie Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
   • więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze zarządu;
   • Kontakt: biuro@szpitale-polskie.pl, nr tel 32 208 89 90
   • data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce
   • data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce .
  3. Rejestr akcjonariuszy:
   • od 01.01.2021r. „Szpitale Polskie” S.A. jest zobowiązana także posiadać rejestr akcjonariuszy, prowadzony przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
   • wyboru podmiotu prowadzącego ten rejestr dla Spółki dokonuje walne zgromadzenie akcjonariuszy przed dniem 30.06.2020r;
   • umowa dotycząca prowadzenia rejestru akcjonariuszy powinna być zawarta przed 30.06.2020r. z odpowiednim podmiotem, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
   • rejestr akcjonariuszy spółki będzie jawny dla akcjonariusza i Spółki;
   • uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
   • regulamin Rejestru akcjonariuszy
Close Menu
Drogi użytkowniku, prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami dotyczącymi
Ważna informacja
Akceptuje
We use cookies to help give you the best experience on our website.
By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this. Please read our
Ok, I Agree