Informacje dla akcjonariuszy dotyczące dematerializacji akcji
„Szpitale Polskie” S.A.

 1. Dane spółki:
  „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000313329
  adres: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
  NIP: 9542642610
  REGON: 240955256
 2. Akcjonariat (akcjonariusze):
  1. Kapitał zakładowy:
   • wysokość kapitału zakładowego: 29.877.880,00 złotych
   • wysokość kapitału wpłaconego: 29.877.880,00 złotych
  2. Dematerializacja akcji:
   • wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) akcje w spółkach akcyjnych od 01.01.2020r. będą mieć formę elektroniczną; tym samym po 31.12.2020r. akcje w formie dokumentu stracą ważność;
   • w konsekwencji najpóźniej do 31.12.2020 r. akcjonariusze spółki „Szpitale Polskie” S.A. są zobowiązani złożyć w siedzibie spółki wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną i wpisane do rejestru akcjonariuszy;
   • złożenie dokumentów akcji w siedzibie Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
   • więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze zarządu;
   • Kontakt: biuro@szpitale-polskie.pl, nr tel 32 208 89 90
   • data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce
   • data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce .
  3. Rejestr akcjonariuszy:
   • od 01.01.2021r. „Szpitale Polskie” S.A. jest zobowiązana także posiadać rejestr akcjonariuszy, prowadzony przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
   • wyboru podmiotu prowadzącego ten rejestr dla Spółki dokonuje walne zgromadzenie akcjonariuszy przed dniem 30.06.2020r;
   • umowa dotycząca prowadzenia rejestru akcjonariuszy powinna być zawarta przed 30.06.2020r. z odpowiednim podmiotem, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
   • rejestr akcjonariuszy spółki będzie jawny dla akcjonariusza i Spółki;
   • uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
   • regulamin Rejestru akcjonariuszy