ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, Polska, Unia Europejska biuro@szpitale-polskie.pl
+48 32 208 89 90

Obowiązki Pacjenta

Pacjent ma obowiązek:

Pacjencie, pamiętaj, że sprawne funkcjonowanie szpitala jest zależne również od Ciebie. Prosimy o przestrzeganie swoich obowiązków.

 1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w Szpitalu.
 2. Pacjent ma obowiązek stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.
 3. Pacjent ma obowiązek:
  1. stosować się do zaleconej diety;
  2. odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala;
  3. przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków;
  4. przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00;
  5. w porze ciszy nocnej przebywać na oddziale;
  6. każdorazowo zgłaszać pielęgniarce o zamiarze opuszczenia oddziału
  7. przestrzegać zakazu samodzielnego korzystania z dźwigów szpitalnych przeznaczonych do użytku służbowego;
  8. stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
  9. przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych;
  10. szanować mienie Szpitala ( w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital);
  11. utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu;
  12. przestrzegać zasad higieny osobistej;
  13. przestrzegać zakazu obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych. Zakaz nie dotyczy leków narkotycznych zaordynowanych przez lekarza.
 1. Dyrektor Szpitala na wniosek właściwego lekarza prowadzącego może podjąć decyzję o dyscyplinarnym wypisaniu ze Szpitala, w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Porządkowego Szpitala  przez Pacjenta.
 2. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej.
 3. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza.
 4. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielania nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
 5. Pacjent ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazano do depozytu.