Pracownik administracyjny do działu eksploatacyjno-zaopatrzeniowego

Szpitale Polskie S.A. firma działająca w obszarze ochrony zdrowia, prowadząca Drawskie Centrum Specjalistyczne, poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Pracownik administracyjndo działu eksploatacyjno-zaopatrzeniowego

 

Zakres obowiązków:

 • Realizacja zakupów wg zapotrzebowania, przyjmowanie sprzętu i asortymentu,

 • Prowadzenie ewidencji materiałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz comiesięczna realizacja zamówień,

 • Przygotowywanie przetargów i realizacja zamówień wynikających z postępowań przetargowych,

 • Prowadzenie dokumentacji zakupowej i magazynowej, obrotu oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zakupów,

 • Prowadzenie okresowych analiz w zakresie realizacji zakupów.

 

 Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe,

 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej,

 • Zdolności organizacyjne oraz terminowość realizacji zleconych zadań

 • Dokładność, systematyczność, odporność na stres,

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 • Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office

 

Kandydatom oferujemy wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań, realizację interesujących zadań, możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie cennej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

 

Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego wraz ze zdjęciem.

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Administratorem Pani/Pana danych są „jest podmiot leczniczy „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach (40-568) (dalej, Administrator), który prowadzi zakład leczniczy pod nazwą Drawskie Centrum Specjalistyczne.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania złożonej oferty, przygotowania i realizacji umów zawartych z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

a)      Dane osobowe takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane wskazane w przepisach szczególnych określone dla danego stanowiska przetwarzane są w oparciu o podstawę prawną z art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b. oraz art. 9 ust. 2 lit b. i h. RODO.

b)      Pozostałe kategorie danych osobowych udostępnione przez kandydata do pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych są przetwarzane przez Administratora w oparciu o wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie Pani/Pana danych wskazanych w pkt a powyżej niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie informacji dotyczących danych osobowych będzie uniemożliwiało wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych wskazanych w pkt b powyżej jest dobrowolne.

 

Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych osobowych informujemy, że Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić następującym podmiotom: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego, takie jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne organy rentowe, sądom, komornikom, organom ścigania, itp., podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność audytorską w stosunku do Administratora, podmiotom, którym dane są powierzane do zrealizowania celów przetwarzania

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres potrzebny na potrzeby rekrutacji w związku z którą zostały przekazane. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dane przekazane w jej procesie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów normujących dany stosunek umowny. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji dane przekazane w procesie rekrutacji zostaną zniszczone w terminie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

 

 Ma Pani/Pan prawo do:

– dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

– przekazania innemu administratorowi danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, o ile będzie to technicznie możliwe

–  żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, niekompletne lub niezgodne ze stanem faktycznym,

–  usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) jedynie w przypadkach prawem przewidzianych,

–  ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

–  zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

–  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

–  wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą do przetwarzania była udzielona przez Panią/Pana zgoda. Wycofanie przez Panią/Pana zgody nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody.  

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować tel. (94) 3630341 .

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane przez Podmiot Leczniczy do profilowania.

Close Menu