Pracownik administracyjny do działu eksploatacyjno-zaopatrzeniowego

Szpitale Polskie S.A. firma działająca w obszarze ochrony zdrowia, prowadząca Drawskie Centrum Specjalistyczne, poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Pracownik administracyjndo działu eksploatacyjno-zaopatrzeniowego

 

Zakres obowiązków:

 • Realizacja zakupów wg zapotrzebowania, przyjmowanie sprzętu i asortymentu,

 • Prowadzenie ewidencji materiałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz comiesięczna realizacja zamówień,

 • Przygotowywanie przetargów i realizacja zamówień wynikających z postępowań przetargowych,

 • Prowadzenie dokumentacji zakupowej i magazynowej, obrotu oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zakupów,

 • Prowadzenie okresowych analiz w zakresie realizacji zakupów.

 

 Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe,

 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej,

 • Zdolności organizacyjne oraz terminowość realizacji zleconych zadań

 • Dokładność, systematyczność, odporność na stres,

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 • Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office

 

Kandydatom oferujemy wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań, realizację interesujących zadań, możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie cennej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

 

Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego wraz ze zdjęciem.

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Administratorem Pani/Pana danych są „jest podmiot leczniczy „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach (40-568) (dalej, Administrator), który prowadzi zakład leczniczy pod nazwą Drawskie Centrum Specjalistyczne.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania złożonej oferty, przygotowania i realizacji umów zawartych z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

a)      Dane osobowe takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane wskazane w przepisach szczególnych określone dla danego stanowiska przetwarzane są w oparciu o podstawę prawną z art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b. oraz art. 9 ust. 2 lit b. i h. RODO.

b)      Pozostałe kategorie danych osobowych udostępnione przez kandydata do pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych są przetwarzane przez Administratora w oparciu o wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie Pani/Pana danych wskazanych w pkt a powyżej niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie informacji dotyczących danych osobowych będzie uniemożliwiało wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych wskazanych w pkt b powyżej jest dobrowolne.

 

Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych osobowych informujemy, że Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić następującym podmiotom: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego, takie jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne organy rentowe, sądom, komornikom, organom ścigania, itp., podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność audytorską w stosunku do Administratora, podmiotom, którym dane są powierzane do zrealizowania celów przetwarzania

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres potrzebny na potrzeby rekrutacji w związku z którą zostały przekazane. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dane przekazane w jej procesie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów normujących dany stosunek umowny. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji dane przekazane w procesie rekrutacji zostaną zniszczone w terminie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

 

 Ma Pani/Pan prawo do:

– dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

– przekazania innemu administratorowi danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, o ile będzie to technicznie możliwe

–  żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, niekompletne lub niezgodne ze stanem faktycznym,

–  usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) jedynie w przypadkach prawem przewidzianych,

–  ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

–  zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

–  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

–  wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą do przetwarzania była udzielona przez Panią/Pana zgoda. Wycofanie przez Panią/Pana zgody nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody.  

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować tel. (94) 3630341 .

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane przez Podmiot Leczniczy do profilowania.

Close Menu
Drogi użytkowniku, prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami dotyczącymi
Ważna informacja
Akceptuje
We use cookies to help give you the best experience on our website.
By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this. Please read our
Ok, I Agree