Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:

VII Włączenie społeczne

Działanie

RPZP.07.07. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19

Konkurs:

RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 (Nadzwyczajny)

Umowa o dofinansowanie nr:

RPZP.07.07.00-32-N014/20-00 zawarta w Szczecinie w dniu 10 listopada 2020 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna

Tytuł Projektu:

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitale Polskie S.A. Drawskie Centrum Specjalistyczne w Drawsku Pomorskim w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się epidemii koronowirusa COVID-19

Miejsce realizacji Projektu:

“Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

Drawskie Centrum Specjalistyczne  – placówka szpitalna Powiatu Drawskiego
ul. Bolesława Chrobrego 4
78-500 Drawsko Pomorskie

Cele Projektu:

Celem projektu jest zapobieganie rozpowszechnianiu się epidemii koronowirusa COVID-19 w powiecie drawskim i całkowite wyeliminowanie nowych przypadków zakażenia w wyniku korzystania z usług medycznych w Szpitalu (wartość docelowa – 0 nowych zakażeń). Cel planowany do osiągnięcia w terminie do dnia 31.12.2020r.
Osiągnięcie celu ma zostać zrealizowane poprzez doposażenie Szpitale Polskie S.A. Drawskie Centrum Specjalistyczne w sprzęt medyczny. Zakupiony sprzęt medyczny będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania świadczeń medycznych dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 lub zakażonych i przebywających w warunkach izolacji. Pobyt w takich warunkach zapobiegnie zakażeniu się innych pacjentów, a tym samym rozpowszechnianiu się epidemii koronowirusa COVID-19, co jest bezpośrednim celem niniejszego projektu. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z sytuacji epidemiologicznej.

Zakres rzeczowy Projektu:

Zakup sprzętu medycznego – 8 sztuk:
a) Centrala do monitorowania (1 szt.) – przeznaczenie: Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK) przy Oddziale Kardiologii;
b) Kardiomonitor (6 szt.) – przeznaczenie: Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK) przy Oddziale Kardiologii (4 szt.), Szpitalny Oddział Ratunkowy (kardiomonitor – 2 szt.);
c) Aparat RTG typu Ramię C (1 szt.) – przeznaczenie: Blok Operacyjny.

Centrala do monitorowania (1 szt.) i kardiomonitor (6 szt.) służyć będą do monitorowania podstawowych funkcji życiowych pacjenta, umożliwiając stały nadzór nad ich stanem. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany wyłącznie w wydzielonych pomieszczeniach izolujących znajdujących się w OINK i SOR.
Aparat RTG typu Ramię C (1 szt.) zostanie przeznaczony do wykorzystania w jednej z sal operacyjnych, na której będą wykonywane zabiegi wyłącznie dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19. Aparaty rentgenowskie z ramieniem C umożliwiają wykonywanie zdjęć RTG bezpośrednio podczas zabiegów i operacji. Ich charakterystyczny kształt, w formie litery C, pozwala na łatwe przysunięcie urządzenia do stołu operacyjnego i wykonanie zdjęć dowolnego obszaru ciała pacjenta na stole operacyjnym. Umożliwia kontrolę przebiegu i wyniku operacji w każdym momencie, ponadto posiada komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem. Przeznaczenie do wykonywania zabiegów dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19, pozwoli uniknąć transportu tych pacjentów do wyspecjalizowanych Szpitali, a tym samym możliwość natychmiastowego wykonania zabiegu, bez dodatkowego narażania pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia podczas przewozu (często stan pacjentów wymaga przeprowadzenia zabiegu operacyjnego na miejscu).

Wskaźniki Projektu:

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2020)
a) Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 1 szt.,
b) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią
COVID-19 – 440 800,00 PLN.

Źródła finansowania Projektu:

* Wartość całkowita Projektu – 440 800,00 PLN
* Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny) – 374 680,00 PLN (85,00%)
* Budżet Państwa – 66 120,00 PLN (15,00%)

Okres realizacji Projektu:

10.09.2020 – 31.12.2020r.