Klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów na członków personelu dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), dalej RODO poniżej przedstawiam podstawowe informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w podmiocie leczniczym „Szpitale Polskie” S.A.

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych są „jest podmiot leczniczy „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach (40-568) (dalej, Administrator)

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawach związanych z przysługującymi Pani/Panu prawami do danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Lewandowska, adres e-mail: mlewandowska@szpitale-polskie.pl

Czyje dane przetwarzamy?

Administrator może przetwarzać dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji na stanowiska członków personelu Szpitala lub w procesach mających na celu zawarcie umów o świadczenie usług na rzecz Szpitala.

W jakim celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. Dane osobowe takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane wskazane w przepisach szczególnych określone dla danego stanowiska przetwarzane są w oparciu o podstawę prawną z art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b. oraz art. 9 ust. 2 lit b. i h. RODO.
 2. Pozostałe kategorie danych osobowych udostępnione przez kandydata do pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych są przetwarzane przez Administratora w oparciu o wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych wskazanych w pkt a powyżej niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie informacji dotyczących danych osobowych będzie uniemożliwiało wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych wskazanych w pkt b powyżej jest dobrowolne.

Jakie Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy?

Możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne dane wskazane w przepisach szczególnych lub dobrowolnie podane przez kandydata na członka personelu

Komu możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych osobowych informujemy, że Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Administratora
 • podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego, takie jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne organy rentowe, sądom, komornikom, organom ścigania, itp.,
 • podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność audytorską w stosunku do Administratora,
 • podmiotom, którym dane są powierzane do zrealizowania celów przetwarzania.

Jakie ma Pani/Pan prawo w stosunku do przetwarzanych przez nas Pani/Pana danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • przekazania innemu administratorowi danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, o ile będzie to technicznie możliwe
 • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, niekompletne lub niezgodne ze stanem faktycznym,
 • usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) jedynie w przypadkach prawem przewidzianych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą do przetwarzania była udzielona przez Panią/Pana zgoda. Wycofanie przez Panią/Pana zgody nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane przez Podmiot Leczniczy do profilowania.

Przesyłanie danych do Państw Trzecich

Pani/Pana dane mogą zostać przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza obszarem Unii Europejskiej, jeśli okaże się to niezbędne do realizacji łączącej nas umowy. Administrator przekaże osobie uprawnionej kopie przekazanych danych na każde jej żądanie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres potrzebny na potrzeby rekrutacji w związku z którą zostały przekazane. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dane przekazane w jej procesie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów normujących dany stosunek umowny. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji dane przekazane w procesie rekrutacji zostaną zniszczone po zakończonym procesie.

Katowice, dnia 25.05.2018 r.