Klauzula obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w „Szpitale Polskie” S.A.

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), dalej RODO poniżej przedstawiam podstawowe informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w podmiocie  „Szpitale Polskie” S.A

Ochrona Danych Osobowych

Witamy na naszej stronie internetowej. Szpitale Polskie S.A. niezwykle poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje dla całej strony internetowej, za którą jest odpowiedzialna – „Szpitale Polskie S.A.”

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, imię, adres, adresy e-mail. Podjęliśmy drobiazgowe środki zabezpieczające, techniczne jak
i operacyjne, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury zabezpieczające są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:

 • Szpitale Polskie S.A. z siedzibą przy Ligockiej 103 w Katowicach (40-568);
 • +48 32 208 89 90;
 • biuro@szpitale-polskie.pl.

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u naszego  Inspektora Ochrony Danych.​

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

 • Pan Marcin Żuchowski
 • 669 191 815
 • mzuchowski@szpitale-polskie.pl
 • pod naszym adresem pocztowym  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych (IOD)“​

Państwa Prawa

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych, 15 RODO,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; 16 RODO,
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, art. 17 RODO,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, art. 22 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych
  (w tym wycofania zgody), art. 21 RODO,
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane
  są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, art. 20 RODO.

Posiadają Państwo wobec nas wymienione powyżej prawa w zakresie Państwa danych osobowych. Zgłoszenia realizacji praw mogą Państwo dokonać przekazując nam wypełniony wniosek.

Wniosek dostępny po kliknięciu w link Zgłoszenie realizacji praw z zakresu ochrony danych osobowych.

W przypadku Państwa sprzeciwu nie przetwarzamy już Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 • Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe kontrahentów, które znajdują się w zasobach naszej Spółki Akcyjnej Szpitale Polskie przetwarzamy celem realizacji umowy. Dane te przetwarzamy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 • Korespondencja

Dane dotyczące nadawców i odbiorców korespondencji przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją, realizując swój prawnie uzasadniony cel.

 • Egzekucje według KPC, egzekucje Administracyjne i windykacje należności

Dane osób zebrane w celu dochodzenia roszczeń są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 • Dane pracowników

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów m.in. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 • Dane kandydatów do pracy

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzamy w oparciu o ich zgodę. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

 • Prowadzenie statystyk

Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności. Dane przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO.

 • Dane stażystów, praktykantów, wolontariuszy

Dane te przetwarzamy w celu realizacji stażu, praktyki, wolontariatu w Szpitalach Polskich S.A. Dane przetwarzamy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie oraz zapisy umowy.

 • Dane Pacjentów

Dane osobowe Pacjentów przetwarzamy na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 • Marketing

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Dane te przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

Okres Przechowywania Danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań podmiotu Szpitale Polskie S.A., obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań podmiotu Szpitale Polskie S.A., obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach​

Odbiorcy Danych Osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazywane Państwa Danych do krajów spoza UE/EOG

Pani/Pana dane mogą zostać przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza obszarem Unii Europejskiej, jeśli okaże się to niezbędne do realizacji łączącej nas umowy. Administrator przekaże osobie uprawnionej kopie przekazanych danych na każde jej żądanie.

Zautomatyzowany proces decyzyjny

W naszym Podmiocie nie stosuje się zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Jeżeli w przyszłości takie procesy będą stosowane, osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

Dodatkowe Informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw
i prywatności.