PRZEKSZTAŁCENIE IZBY PRZYJĘĆ W SZTUMIE W SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WRAZ Z BUDOWĄ LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW LPR

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

Umowa o dofinansowanie: POIS.09.01.00-00-0143/17-00/2862/2017/952
z dnia 17.10.2017 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna

 

Tytuł Projektu: „Przekształcenie Izby Przyjęć w Sztumie w Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z budową lądowiska dla helikopterów LPR”

Miejsce realizacji Projektu:

SZPITALE POLSKIE S.A.
ul. M. Reja 12, 82-400 Sztum

województwo: pomorskie
powiat: sztumski
gmina: Sztum

Cele Projektu:

Cele ogólne:

  1. wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa pomorskiego (poprzez wzmocnienie infrastruktury Szpitale Polskie S.A.),

  2. podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa pomorskiego, poprzez inwestycje w budowę lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych i budowę budynku wielofunkcyjnego (łącznika pomiędzy lądowiskiem a SOR- z miejscem stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego) w Szpitale Polskie S.A. w Sztumie, a także zakup nowego sprzętu medycznego do Placówki.

Cele bezpośrednie:

  1. a) świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego charakteryzujących się wysoką jakością i dostępnością dla pacjentów;

  2. b) dostosowanie obiektów SOR Szpitala w Sztumie do obowiązujących przepisów prawa;

  3. c) oferowanie przez SOR Szpital w Sztumie wysokiego poziomu badań medycznych;

  4. d) właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej i zespołów ratownictwa medycznego SOR Szpitala Polskiego Sztum oraz wzrost komfortu jej pracy.

Zakres rzeczowy Projektu:

1) Budowa lądowiska sanitarnego całodobowego przystosowanego do bezpiecznego lądowania i startu helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – z przeznaczeniem do lotu śmigłowców związanych z transportem pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.

Inwestycja polega na budowie lądowiska spełniającego wymagania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz obowiązujących przepisów, a następnie eksploatacji lądowiska dla śmigłowców sanitarnych oraz przebudowie istniejącej drogi dojazdowej i placu przy projektowanym lądowisku.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje następujące prace:

▪ roboty przygotowawcze (rozbiórki istniejących nawierzchni, regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej, roboty ziemne),

▪ wzmocnienie istniejącego podłoża,

▪ budowa powierzchni płyty przyziemienia TLOF i strefy przyziemienia FATO,

▪ budowa opaski strefy FATO lądowiska,

▪ zabezpieczenie istniejącej skarpy,

▪ przebudowa drogi dojazdowej do lądowiska i placu manewrowego,

▪ budowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w szczególności opraw FATO, TLOF, naprowadzanie na kierunek startu i lądowania,

▪ montaż projektowanego podświetlanego wskaźnika kierunku wiatru z oprawą przeszkodową ▪ montaż projektowanej latarni identyfikacyjnej lądowiska,

▪ montaż projektowanego panelu sterowniczego w recepcji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR),

▪ montaż systemu sterowania,

▪ monitoring lądowiska,

▪ oznakowanie lądowiska,

▪ uporządkowanie przyległego terenu.

 

Parametry techniczne lądowiska:

▪ Klasa: lądowiska I,

▪ Śmigłowiec obliczeniowy: Eurocopter EC 135,

▪ Pole wzlotów: FATO R=14.0 m (średnica 28.0 m),

▪ Pole przyziemienia: TLOF R=7.5 m (średnica 15.0 m).

 

Parametry techniczne drogi dojazdowej (pożarowej):

▪ Klasa drogi: droga dojazdowa

▪ Prędkość projektowa: Vp=20 km/h,

▪ Kategoria ruchu: KR2,

▪ Nośność nawierzchni: 100 kN/oś,

▪ Szerokość drogi: 4.0 m,

▪ Pochylenie drogi 2% (pochylenie jednostronne).

 

Powierzchnia terenu zajętego pod lądowisko: ok. 750 m²

Powierzchnia przebudowywanych nawierzchni komunikacyjnych – 1695 m²,
w tym: powierzchnia utwardzonej drogi dojazdowej – 610 m², powierzchnia placu – 1085 m²

Pracami związanymi z budową lądowiska i przebudową drogi dojazdowej oraz placu objęty zostanie obszar o powierzchni ok. 0.45 ha.

2) Budowa budynku wielofunkcyjnego (łącznika pomiędzy lądowiskiem a SOR –  z miejscem stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego)

Budynek łącznika jest to budynek parterowy o konstrukcji nośnej żelbetowej monolitycznej z wypełnieniem z gazobetonu. Budynek częściowo zagłębiony w skarpie.
Część ścian zewnętrznych pełni rolę muru oporowego. Budynek o przeznaczeniu biurowo
– garażowym dla załóg karetek oraz dyspozytorni – zaprojektowano garaż dla trzech karetek, pomieszczenie dyspozytorni, pokoje dla załóg, pomieszczenia socjalne, techniczne i magazynowe. Budynek o nowoczesnej formie architektonicznej z dachem zielonym. Budynek wyposażony w następujące instalacje:

– c.o. z przyłącza VEOLIA,

– wentylacyjną,

– klimatyzacyjną,

– elektryczną,

– teletechniczną,

– wodno – kanalizacyjną,

– specjalistyczną z uwagi na charakter obiektu

Przegrody zewnętrzne spieniać będą wymagania stawiane budynkom wznoszonym
po styczniu 2017 roku (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Budowa budynku wielofunkcyjnego obejmuje:

– roboty rozbiórkowe,

– przygotowanie ternu pod budowę,

– stan zero (fundamenty, izolacja i płyta podłogowa),

– stan surowy (ściany, dach),

– instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe,

– instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło,

– instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej,

– instalacje i urządzenia elektro – energetyczne,

– instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej,

– instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu,

– stan wykończony zewnętrzny (docieplenie, elewacja, zielony dach, instalacja odgromowa,  oznakowanie obiektu),

– stan wykończony wewnętrzny (tynki, drzwi, podłogi posadzek, sufity podwieszane).

3) Zakup sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
– 131 szt., w tym:

* Analizator parametrów krytycznych (1 szt.),

* RTG przyłóżkowe (1 szt.),

* Radiostacja (2 szt.),

* Pager (10 szt.),

* Stacja nadawcza pagerów (1 szt.),

* Monitoring rejestracja (1 szt.),

* Stół zabiegowy (1 szt.),

* Łóżka/Wózki resuscytacyjne (2 szt.),

* Wózki siedzące (4 szt.),

* Stół do gipsu (1 szt.),

* Łóżka intensywnej terapii (1 szt.),

* Wózki transportowe (9 szt.),

* Lampa operacyjna (2 szt.),

* Aparat do znieczulania mobilny (1 szt.),

* Aparat do znieczulania z zestawem monitorującym (1 szt.),

* Monitory intensywnej terapii (moduł AS,RR,SatO2,oddechy; moduł pCO2; moduł RR inwazyjne; moduł OCŻ,temp.pow.,temp.głęb.) – 2 szt.,

* Monitory obserwacyjne AS,RR,SatO2,oddechy, temp.pow.,temp.głęb. (4 szt.),

* Centrala monitoringu (1 szt.),

* Pulsoksymetr przenośny (3 szt.),

* Defibrylator z kardiowersją i elektrostymulacją (3 szt.),

* Defibrylator AED (1 szt.),

* Pompy infuzyjne (8 szt.),

* Stacja dokująca (4 szt.),

* Ssak elektryczny (3 szt.),

* Aparat do ogrzewania (1 szt.),

* USG mobilne (1 szt.),

* Przenośny zestaw resuscytacyjny z respiratorem transportowym (1 szt.),

* Respirator stacjonarny (1 szt.),

* Deski ortopedyczne (2 szt.),

* Dozownik tlenu ( 9 szt.),

* Aparat EKG (2 szt.),

* Taśma Broselova (1 szt.),

* Zestaw kamizelek funkcyjnych na wypadek zdarzeń masowych (1 szt.),

* Indywidualne Pakiety Ochrony Biologicznej (5 szt.),

* Worek samorozprężalny (3 szt.),

* Worek – dzieci (3 szt.),

* Laryngoskop-rękojeść (2 szt.),

* Zestaw do trudnej intubacji (1 szt.),

* Prowadnica Bougie (1 szt.),

* Oftalmoskop (1 szt.),

* B.I.G. ( Bone Injection Gun ) – wkłucie doszpikowe (6 szt.),

* Ssak próżniowy (4 szt.),

* Termometry bezdotykowe (3 szt.),

* Urządzenie do masażu mechanicznego LUKAS (1 szt.),

* Lampa czołowa LED (1 szt.),

* Myjnia- dezynfektor (1 szt.),

* Komplet pasów (2 szt.),

* Stolik opatrunkowo – zabiegowy (mobilny) – 2 szt.,

* Stolik anestezjologiczny (mobilny) – 2 szt.,

* Szyna Modura (5 szt.),

* Szyny Próżniowe (1 szt.),

* Przenośnik taśmowo-rolkowy (rolki) – 1 szt.

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu:

* Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.

* Liczba wspartych podmiotów leczniczych  udzielających świadczeń ratownictwa    medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego – 1 szt.

* Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 2 132 536,00 zł

* Liczba wybudowanych całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców
przy podmiotach leczniczych – 1 szt.

* Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców – 1 szt.

* Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu:

* Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 30 615 osoby/rok

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 6 339 803,46 PLN

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 5 325 505,00 PLN (84,00%)

Wkład własny – 1 014 298,46 PLN (16,00%)

Okres realizacji Projektu:

15.06.2015 – 31.12.2018

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizowanego Projektu:

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyła łatwe w użyciu narzędzie służące zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

– wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub
– skorzystać z formularza znajdującego się na stronie 
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Close Menu