ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH : MODERNIZACJA DROGI ŁĄCZĄCEJ LĄDOWISKO Z SOR , DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ W BUDYNKU SOR NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA W SZTUMIE DLA „SZPITALE POLSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA znak PU/4/2019

Treść zaproszenia – pobierz załącznik

Mapa – modernizacja drogi – pobierz załącznik

Załącznik nr 1 Oferta- pobierz załącznik

Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna – pobierz załącznik

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – pobierz załącznik

Załącznik nr 4 Oświadczenie o akceptacji przez Wykonawcę projektu umowy – pobierz załącznik

Załącznik nr 5 Oświadczenie oferenta – doświadczenie oferenta – pobierz załącznik

Unieważnienie postępowania [12.06.2019] – pobierz załącznik

Close Menu